Kodex

Slovo zakladatele

Soudržnost a solidarita ve skutečnosti znamená čestnost a dodržování morálních principů. Soudržnost, solidarita, čestnost a etika jsou základem našeho etického kodexu. Nadační fond (/fond) Green Innovation Academy (/GIA) je připraven jednat v souladu s těmi nejvyššími etickými standardy ve všech oblastech své činnosti a naplňovat tak svou strategii a vizi.

Náš Etický kodex byl sestaven tak, aby chránil naši komunitu a tvořil oprávněně pozitivní pověst naši i naší inkubační činnosti. Kodex obsahuje jednoduchá pravidla, která nám pomáhají jednat čestně, v rámci našich zásad a s respektem. Tvoří rámec, v němž můžeme svobodně jednat a dodržovat zákon. Náš Etický kodex vyjadřuje hodnoty Green Innovation Academy, ve které věříme a které jsou základem pro budování vzájemné důvěry. V takovém přístupu vidíme klíč k našemu dlouhodobému úspěchu.

Ing. Hynek Sochor – Zakladatel GIA

Rozsah

ZAMĚSTNANCI

Nadační fond Green Innovation Academy se chová odpovědně v souvislosti s etickými a morálními otázkami, které souvisí s jeho činností. To samé očekáváme od našich zaměstnanců, spolupracovníků a partnerů a očekáváme, že jejich chování bude v souladu s vysokou morální reputací. Soubor nadačních morálních principů slouží Green Innovation Academy jako směrnice, kterou dodržujeme v běžné denní praxi, ale i v morálně kontroverzních situacích.

Etický kodex Green Innovation Academy se vztahuje na všechny zaměstnance včetně zaměstnanců celého ekosystému Soulmates jehož je GIA součástí. Zaměstnanci jsou povinni se s kodexem seznámit. Pokud budou vyzváni k účasti na školení ohledně etického kodexu, jsou povinni se školení zúčastnit. Pokud se někdo v našem nadačním fondu ocitne v morálně obtížné situaci a neví, jaké kroky podniknout dál, kontaktuje svého nadřízeného a společně situaci vyřeší nejlepším možným způsobem. Nadřízený by měl prokazovat takový charakter, aby mohl jít morálním příkladem, který budou ostatní následovat.

Očekáváme, že naši dodavatelé, partneři a další zúčastněné strany budou respektovat etické zásady uvedené v tomto textu a budou je dodržovat.

ODPOVĚDNOST

Kontakt na autorizované osoby: Tomáš Kabeláč – Ředitel inkubátoru GIA & Člen správní rady, kabelac@wearegia.eu / sayhello@wearegia.eu

NAŠE HODNOTY

Slušnost – I když se někdy může startupové prostředí zdát agresivní, my nevěříme v chamtivost. Každá dohoda, kterou uzavřeme, je vždy win-win pro všechny zúčastněné. Odmítáme přistoupit na jakékoliv egoistické chování od našich startupů a kolegů; řídíme se našimi hodnotami, nikoliv egem.

Expertiza – Chceme-li dosáhnout opravdu globálního dopadu, výrazného a výjimečného úspěchu, pak se nemůžeme spokojit s nedostatkem zkušeností. Partnery a kolegy si vybíráme jen ty nejlepší z nejlepších, aby byli k dispozici, když je startupy potřebují, ať už si chtějí něco ověřit nebo potřebují konzultaci.

Momentum – Činy a výsledky za sebe hovoří více než slova, a proto se nikdy nespokojíme s tím, co vidíme, ale jdeme hlouběji tam, kde už jiní nehledají. Proto našim investorům přinášíme nejinovativnější produkty na daném trhu, a proto máme nejvyšší pravděpodobnost ekonomického úspěchu.

Efektivita – Darujte své peníze do efektivity a darujte chytře. Věříme v chytré udržitelné investování a nakládání s těmito zdroji uvnitř startupu. Navýšený kapitál by nikdy neměl jít na činnosti, které odčerpávají peníze. Většina kapitálu a vývoje by měla být zaměřena do aktivit, které vytváří hodnoty a získávají zákazníky, zejména pokud jde o startupy.

Stabilita – Zatímco startupové prostředí bude vždy riskantní a nic není zaručeno, my usilujeme o dlouhodobý udržitelný růst spíše než o nekontrolovaný pokus o rychlý úspěch. Namísto střílení naslepo chceme poskytnout pevné zázemí našim klientům a partnerům ve chvílích, kdy budou se svými udržitelnými inovacemi stoupat ke hvězdám.

Důvěra – Vztahů a partnerství založených na vzájemné důvěře si nesmírně vážíme. Proto vše, co děláme, děláme transparentně. Nebojíme se odhalovat zákulisí a kdykoliv je to možné, tak vám dáme víc, než čekáte.

Hrajeme podle pravidel

MORÁLNÍ A PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ

Green Innovation Academy je férový nadační fond. Dodržujeme zákony, předpisy a standardy, ať už psané nebo nepsané. Jsme proti jakékoliv formě podplácení a korupce. Nevytváříme pro korupci podmínky, proto u nás nemá šanci.

Členové Green Innovation Academy se chovají k sobě navzájem i ostatním zdvořile a s respektem. Naše morální zásady upřednostňují rovnost mezi lidmi, včetně rovnosti pohlaví, rasy, náboženské, sociální a kulturní rovnosti. Green Innovation Academy se jasně vymezuje proti sexuálnímu obtěžování, diskriminaci, ponižování a agresi, a to jak na pracovišti, tak mimo něj. Tento postoj zaručuje všem zúčastněným právo být vyslyšen, aniž by se musel bát trestu či opovržení.

Green Innovation Academy je místem, kde zaměstnanec tráví značnou část svého dne. Naším principem je proto vytvoření bezpečného pracoviště, a to v širším slova smyslu. Všechna naše pracoviště jsou nekuřácká, a pokud vedení nestanoví jinak ve výjimečných situacích, nekonzumuje se zde alkohol.

INFORMACE ZÍSKÁVÁME LEGÁLNĚ A MORÁLNĚ

V Green Innovation Academy jsme si vědomi, že informace jsou to, co ve 21. století přináší hodnotu. Shromažďujeme informace pouze pro legitimní a inkubační účely. Nikdy nelžeme o informacích, které dostáváme, nezakrýváme relevantní fakta a ani nemanipulujeme nikoho, abychom informace získali. Je samozřejmostí, že postupujeme v souladu s dobrými mravy a zákonem, a proto nijak nenarušujeme zásady pro ochranu údajů ani žádné údaje nekrademe. Respektování duševního vlastnictví je pro nás naprosto přirozené a samozřejmé.

SOUKROMÍ

Uvědomujeme si, že určité informace jsou důvěrné a neseme plnou odpovědnost za ochranu tohoto statusu důvěrnosti. To je také důvod, proč v Green Innovation Academy bereme jako samozřejmost zabezpečení našich počítačů a dat uložených na jakémkoliv druhu médií. Vedeme pečlivé záznamy a přehled o tom, jaké údaje shromažďujeme a kde jsou uložené.

Každý, kdo projeví zájem, může nahlédnout do údajů, které o něm nadační fond Green Innovation Academy shromáždil. Pokud jsou tyto údaje shromažďovány přímo fondem GIA, dotčená osoba je vždy předem informována o tom, že jsou jejich údaje shromažďovány včetně účelu. Pokud to proces analýzy nevyžaduje, vždy se zachovává dostatečná anonymita a údaje jsou generalizovány. Závěry z těchto analýz jsou vždy prezentovány s péčí a citlivostí.

MAJETEK NADAČNÍHO FONDU

Ti, kteří nakládají s majetkem nadačního fondu Green Innovation Academy tak nečiní pro soukromý finanční zisk a využívají majetek čestně, legitimně, zodpovědně a reprezentativně. Každá příslušná osoba je povinna aktivně chránit know-how fondu, nesmí s ním nakládat bez souhlasu managementu a musí respektovat know-how i ostatních organizací – to vše v souladu se zákonem a dobrými mravy. Po ukončení spolupráce je každá osoba povinna neprodleně všechna data a aktiva nadačního fondu vrátit.

KVALITA VEDENÍ

U každé pracovní pozice v Green Innovation Academy se zasazujeme o to, aby nedocházelo ke střetu zájmů, přičemž uznáváme právo na spravedlivou a oprávněnou odměnu za odvedenou práci. Aktivně také prosazujeme opatření a přístupy proti „praní špinavých peněz“ – pokud se někdo v našem nadačním fondu, vázaný tímto kodexem, setká s podezřelými aktivitami (platby malých částek na více než jeden účet, platba větší částky v hotovosti apod.) u partnerů či klientů, okamžitě to zkonzultuje se svým nadřízeným.

VNÍMÁME ZÁJMY KLIENTŮ

V Green Innovation Academy je naším hlavním cílem vždy chránit zájmy klientů a všechny strategie se tomuto cíli přizpůsobují. Naše dlouhodobé úsilí je zaměřeno na bezpečnost, kvalitu a zlepšování našich produktů a služeb.

TVORBA IMAGE NADAČNÍHO FONDU

V Green Innovation Academy se staráme o to, jak nás vidí svět a aktivně spoluvytváříme veřejný obraz našeho inkubátoru. Víme, že činy mluví samy za sebe, takže se držíme pravidla, že každý ve fondu buď pracuje co nejlépe, má radost a je motivován dobře odvedenou prací, nebo to nedělá a najde si raději jinou, pro sebe smysluplnější práci. Pouze takoví lidé mohou upřímně mluvit o nadačním fondu v dobrém a aktivně se podílet na tvorbě dobrého jména – reprezentovat nadační fond s radostí a hrdostí, že patří do týmu. Stávají se tak vzorem pro celý fond, nebojí se přiznat své chyby, poučit se z nich a převzít za ně odpovědnost.

Zavázali jsme se také k zastupování a šíření demokratických hodnot a dědictví evropského humanismu; k odpovědnosti k životnímu prostředí, společnosti a odpovědnosti k tradicím a budoucím generacím.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Každý zaměstnanec je vždy povinen rozlišovat mezi osobním a názorem nadačního fondu při projednávání otázek souvisejících s fondem Green Innovation Academy na sociálních sítích. Zaměstnanci jsou si vědomi svého závazku k nadačnímu fondu, a proto se snaží ho pozitivně reprezentovat i ve virtuálním prostoru a zveřejňovat pouze údaje a názory, které fond již sám zveřejnil.

ANTIMONOPOLNÍ A PROTIKARTELOVÁ OPATŘENÍ

V Green Innovation Academy si uvědomujeme, že trh má svá legislativní a morální pravidla, v rámci kterých se účastníci trhu mohou chovat svobodně. Proto respektujeme a prostřednictvím našich aktivit zastupujeme zásady spravedlivé hospodářské soutěže. Zaměřujeme se na vlastní výkonnost nejen z hlediska růstu, ale také v rámci co nejširšího přínosu pro společnost, aniž bychom jakkoliv omezovali přínosy hospodářské soutěže. Snažíme se inspirovat naše kolegy a čerpáme ze zkušeností těch nejlepších ve prospěch nás všech.

ETIKA V OBCHODU

Green Innovation Academy uznává, zavádí a rozvíjí udržitelný přístup ve všech svých činnostech. Uvědomujeme si rozdíly a sociální dopady v ekonomické, kulturní a sociální oblasti všech národů a vyvíjíme úsilí nezbytné pro jejich případné zmírnění a případné odstranění. Konečným motivem úsilí společnosti není maximalizace zisku, ale zlepšení kvality života lidí a ekosystémů a rozšíření hodnot, které jsou nám drahé. Cítíme odpovědnost za dění v nadačním fondu i mimo něj a snažíme se co nejvíce vyvážit všechny aspekty našeho jednání.

ZODPOVĚDNÝ MARKETING

Green Innovation Academy uznává, zavádí a rozvíjí udržitelný přístup ve všech svých činnostech. Snažíme se zajistit, aby veškeré marketingové aktivity, do kterých jsme zapojeni, byly připravovány a aktivovány v souladu s našimi základními hodnotami. Vždy dbáme na to, abychom se my i naši partneři propagovali čestným a pravdivým způsobem, který nemanipuluje ani jinak neobchází pravdu.

DODRŽOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO PRÁVA A HOSPODÁŘSKÝCH SANKCÍ

V Green Innovation Academy víme, že jsme součástí většího systému a nejsme lhostejní k jeho stavu. Respektování lidských práv a svobod je předpokladem pro navázání partnerských vazeb v mnoha našich činnostech. Proto se aktivně zajímáme o to, kdo jsou naši klienti, odkud přichází a proč chtějí využít našich služeb. Zároveň striktně odmítáme jakoukoliv účast na službách a produktech pocházejících z dětské práce.

VSTUP DO KOMUNITY

V Green Innovation Academy víme, že zdravé vztahy jsou základem pro jakoukoliv činnost. To je hodnota, kterou respektujeme a prosazujeme. Proto nám záleží na stavu komunity, ve které působíme. Snažíme se budovat ty nejzdravější vztahy, a to individuálně i společensky, s respektem k tradicím, zvykům, zdvořilosti a společenským standardům.

DÁRKY A POHOŠTĚNÍ

V Green Innovation Academy jsme si vědomi, že dar je ztělesněním dobré vůle. Proto nezakazujeme darování ani přijímání drobných dárků za účelem budování dobrých vztahů. Avšak tyto projevy dobré vůle nikdy nesmí být finanční povahy. Rozlišujeme mezi přiměřenými a nepřiměřenými dary; ty nepřiměřené zdvořile a s respektem odmítáme. Ať už obdržíme, nebo darujeme dárek za účelem budování vztahů, které reprezentují náš nadační fond, vždy o tom informujeme nadřízeného; tyto aktivity zaznamenáváme a zveřejňujeme – zde je transparentnost nutností. Nikdy nepřijímáme dary od politiků nebo politicky veřejně angažovaných lidí, ani jim dary v jakékoliv formě nedáváme – vztahy s těmito lidmi jsou vždy založeny na vzájemném respektu a rovnosti.
*Toto se netýká finančních darů sloužící k podpoře hlavní činnosti inkubátoru GIA.

Závěr

SANKCE ZA PORUŠENÍ

Nadační fond Green Innovation Academy je postaven na základech kultury nadačního fondu na vysoké úrovni, kterou respektujeme, udržujeme a dále rozvíjíme. Kultura nadačního fondu je pro nás nepostradatelnou hodnotou, takže máme následující pravidlo: „Všimli jste si nemorálního chování v inkubátoru? Nahlaste to, beze strachu z pomsty!“

Ti, kteří byli na základě tohoto kodexu viděni v menším rozporu s kulturou nadačního fondu, budou pokáráni kolegy nebo přímým nadřízeným. Pokud se porušení etických zásad Green Innovation Academy opakuje nebo pokud překročí určitý limit či je zvláště závažné, bude zřízena disciplinární komise, která má právo a povinnost řešit morálně konfliktní situace s ohledem na jejich závažnost a zabránit jejich dalšímu šíření. Používá nástroje, které jsou v souladu s naší firemní kulturou a dobrými mravy. V situacích, které představují zvláště závažné porušení dobrých mravů, disciplinární komise zahájí s viníkem nebo viníky občanskoprávní řízení.

SOUHRN ZÁSAD

 • Hrajeme podle pravidel
 • Chováme se morálně a profesionálně
 • Respektujeme a chráníme soukromí
 • Nezneužíváme svěřený majetek
 • Obchodujeme eticky
 • Děláme zodpovědný marketing
 • Pečujeme o vztahy a komunitu
 • Chováme se tak, abychom šli příkladem
 • Jsme objektivní
 • Učíme se z vlastních chyb
 • Ke všemu přistupujeme zodpovědně
 • Naše záměry a činy jsou vždy v souladu se zásadami
 • Staráme se o budoucnost a tradice
 • Děláme vše nejlépe tak, jak umíme